Point Blank at BPM 2012 - Music Tech News / Emulator KS-1974 / Xone DB4